Tietosuojaseloste

Aikuisrippikoulu.fi-sivuston sähköisen oppimisympäristön (2017.aikuisrippikoulu.fi) aikuisrippikoululaisten ja sähköisten aikuisrippikoulujen pitäjien yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, kirkkohallitus@evl.fi

Yhteyshenkilö

Juho Niemelä
Kirkon viestintä / Kirkkohallitus
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
puh. 050 3243156, juho.niemela@evl.fi.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Aikuisrippikoulu.fi-sivuston sähköisen oppimisympäristön yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään ainoastaan sähköisen aikuisrippikoulun suorittamista varten aikuisrippi-koulu.fi-sivustolla. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alka-en tietojen käsittely on perustunut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a- ja e-kohtaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmään kuuluu yksityishenkilöitä, jotka voivat olla joko Suomen tai muun maan kansalaisia sekä Suomen ev.lut. kirkon pappeja.

Tietolähteet

Yhteystiedot saadaan aikuisrippikoulua käyviltä henkilöiltä sekä aikuisrippikoulua pitäviltä papeilta itseltään. Vain aikuisrippikoulua pitävällä papilla on pääsy aikuisrippikoululaisen henkilötietoihin. Kirkkohallituksella on pääsy vain pappien tietoihin.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään aikuisrippikoulun suorittamisen ajan tai niin kauan kuin aikuisrip-pikoulua suorittava henkilö ja hänen aikuisrippikouluaan pitävä pappi ovat sopineet. Aikuis-rippikoulua pitävä pappi poistaa aikuisrippikoululaisen tiedot järjestelmästä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoitta-mista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oi-keus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen pe-rusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos re-kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi